Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 18 Vitaliy Vorivodin 65 4 0 69
2 19 Maxim Mamedov 55 4 3 62
3 4 Alexandr Stolnikov 35 3 4 42
4 12 Nodirkhan Kadirkhanov 27 9 0 36
5 14 Sergey Kostiv 18 3 3 24
6 2 Anton Kuznetsov 4 11 2 17
7 11 Damir Akimov 13 3 1 17
8 10 Maxim Michshenko 9 1 0 10
9 5 Sergey Kuznetsov 3 4 1 8
10 15 Vladimir Prokofyev 4 1 0 5
11 6 Almaz Issin 3 1 0 4
12 1 Roman Fartov 1 0 0 1
13 9 Vitaliy Mironenko 1 0 0 1
Total for tournament 238 44 14 296
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 18 Vitaliy Vorivodin 65 16 55 136 47.79
2 19 Maxim Mamedov 55 25 57 137 40.15
3 4 Alexandr Stolnikov 35 18 40 93 37.63
4 1 Roman Fartov 1 0 0 1
5 2 Anton Kuznetsov 4 1 8 13
6 5 Sergey Kuznetsov 3 0 3 6
7 6 Almaz Issin 3 2 1 6
8 9 Vitaliy Mironenko 1 1 1 3
9 10 Maxim Michshenko 9 10 9 28
10 11 Damir Akimov 13 1 7 21
11 12 Nodirkhan Kadirkhanov 27 5 14 46
12 14 Sergey Kostiv 18 7 13 38
13 15 Vladimir Prokofyev 4 0 1 5
Total for tournament 238 86 209 533 0.42
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 2 Anton Kuznetsov 11 16 11 38 0.58
2 12 Nodirkhan Kadirkhanov 9 32 21 62 0.47
3 5 Sergey Kuznetsov 4 11 5 20 0.21
4 18 Vitaliy Vorivodin 4 14 9 27 0.21
5 19 Maxim Mamedov 4 14 11 29 0.21
6 4 Alexandr Stolnikov 3 11 8 22 0.16
7 11 Damir Akimov 3 24 21 48 0.16
8 14 Sergey Kostiv 3 7 2 12 0.16
9 6 Almaz Issin 1 1 0 2 0.05
10 10 Maxim Michshenko 1 2 5 8 0.05
11 15 Vladimir Prokofyev 1 15 10 26 0.05
12 1 Roman Fartov 0 0 1 1
13 9 Vitaliy Mironenko 0 2 3 5
Total for tournament 44 149 107 300 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 4 Alexandr Stolnikov 4 10 39 53 0.21
2 14 Sergey Kostiv 3 0 24 27 0.16
3 19 Maxim Mamedov 3 19 38 60 0.16
4 2 Anton Kuznetsov 2 3 33 38 0.11
5 5 Sergey Kuznetsov 1 13 50 64 0.05
6 11 Damir Akimov 1 4 33 38 0.05
7 6 Almaz Issin 0 0 1 1
8 9 Vitaliy Mironenko 0 0 7 7
9 10 Maxim Michshenko 0 1 5 6
10 12 Nodirkhan Kadirkhanov 0 4 42 46
11 15 Vladimir Prokofyev 0 2 12 14
12 18 Vitaliy Vorivodin 0 11 62 73
Total for tournament 14 67 346 427
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 5 Sergey Kuznetsov 168 7 182 357 8.84
2 9 Vitaliy Mironenko 42 1 48 91 2.21
3 19 Maxim Mamedov 1 0 13 14 0.05
4 1 Roman Fartov 0 0 3 3
5 2 Anton Kuznetsov 0 0 7 7
6 4 Alexandr Stolnikov 0 1 6 7
7 11 Damir Akimov 0 0 3 3
8 12 Nodirkhan Kadirkhanov 0 0 5 5
9 14 Sergey Kostiv 0 0 1 1
10 15 Vladimir Prokofyev 0 0 2 2
11 16 Mirlan Badashev 0 0 6 6
12 18 Vitaliy Vorivodin 0 1 12 13
Total for tournament 211 10 288 509 0.06
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 18 Vitaliy Vorivodin 21 11 21 53 1.11
2 19 Maxim Mamedov 14 6 14 34 0.74
3 4 Alexandr Stolnikov 11 6 16 33 0.58
4 5 Sergey Kuznetsov 10 11 12 33 0.53
5 1 Roman Fartov 6 20 28 54 0.32
6 11 Damir Akimov 4 5 5 14 0.21
7 14 Sergey Kostiv 4 4 0 8 0.21
8 16 Mirlan Badashev 4 5 6 15 0.21
9 9 Vitaliy Mironenko 3 4 6 13 0.16
10 12 Nodirkhan Kadirkhanov 3 0 3 6 0.16
11 2 Anton Kuznetsov 2 2 0 4 0.11
12 6 Almaz Issin 0 0 1 1
13 10 Maxim Michshenko 0 0 3 3
14 15 Vladimir Prokofyev 0 0 1 1
Total for tournament 82 74 116 272 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 1 Roman Fartov 76 6 38 120 58.33
2 18 Vitaliy Vorivodin 80 6 58 144 51.39
3 4 Alexandr Stolnikov 43 10 35 88 37.50
4 2 Anton Kuznetsov 0 0 1 1
5 5 Sergey Kuznetsov 0 0 3 3
6 11 Damir Akimov 0 1 0 1
7 12 Nodirkhan Kadirkhanov 1 0 1 2
8 14 Sergey Kostiv 20 5 13 38
Total for tournament 220 28 149 397 0.49