Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 1 Kunihiro Shimizu 140 6 12 158
2 18 Yuta Yoneyama 62 3 4 69
3 12 Takashi Dekita 50 10 1 61
4 8 Masahiro Yanagida 53 2 5 60
5 7 Masashi Kuriyama 42 7 0 49
6 6 Akihiro Yamauchi 38 6 0 44
7 20 Hidetomo Hoshino 28 1 4 33
8 2 Kentaro Takahashi 19 0 1 20
9 19 Ryota Denda 6 4 0 10
10 10 Hideomi Fukatsu 4 4 1 9
11 15 Taishi Onodera 4 0 2 6
12 17 Masahiro Sekita 2 1 1 4
13 3 Takeshi Nagano 1 0 0 1
Total for tournament 449 44 31 524
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 1 Kunihiro Shimizu 140 56 92 288 48.61
2 18 Yuta Yoneyama 62 22 68 152 40.79
3 2 Kentaro Takahashi 19 13 15 47
4 3 Takeshi Nagano 1 0 0 1
5 6 Akihiro Yamauchi 38 6 24 68
6 7 Masashi Kuriyama 42 18 47 107
7 8 Masahiro Yanagida 53 20 40 113
8 10 Hideomi Fukatsu 4 1 4 9
9 12 Takashi Dekita 50 12 19 81
10 13 Shunsuke Watanabe 0 0 1 1
11 15 Taishi Onodera 4 3 10 17
12 17 Masahiro Sekita 2 0 8 10
13 19 Ryota Denda 6 1 2 9
14 20 Hidetomo Hoshino 28 19 18 65
Total for tournament 449 171 348 968 0.45
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 12 Takashi Dekita 10 55 35 100 0.29
2 7 Masashi Kuriyama 7 13 4 24 0.20
3 1 Kunihiro Shimizu 6 26 30 62 0.17
4 6 Akihiro Yamauchi 6 30 39 75 0.17
5 10 Hideomi Fukatsu 4 9 10 23 0.11
6 19 Ryota Denda 4 4 5 13 0.11
7 18 Yuta Yoneyama 3 28 12 43 0.09
8 8 Masahiro Yanagida 2 10 7 19 0.06
9 17 Masahiro Sekita 1 9 9 19 0.03
10 20 Hidetomo Hoshino 1 2 5 8 0.03
11 2 Kentaro Takahashi 0 9 9 18
12 3 Takeshi Nagano 0 0 1 1
13 15 Taishi Onodera 0 11 6 17
Total for tournament 44 206 172 422
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 1 Kunihiro Shimizu 12 21 92 125 0.34
2 8 Masahiro Yanagida 5 27 52 84 0.14
3 18 Yuta Yoneyama 4 16 80 100 0.11
4 20 Hidetomo Hoshino 4 11 23 38 0.11
5 15 Taishi Onodera 2 1 26 29 0.06
6 2 Kentaro Takahashi 1 3 15 19 0.03
7 10 Hideomi Fukatsu 1 4 74 79 0.03
8 12 Takashi Dekita 1 19 71 91 0.03
9 17 Masahiro Sekita 1 11 49 61 0.03
10 6 Akihiro Yamauchi 0 9 76 85
11 7 Masashi Kuriyama 0 9 39 48
12 19 Ryota Denda 0 3 6 9
Total for tournament 31 134 603 768
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 10 Hideomi Fukatsu 182 2 314 498 5.20
2 17 Masahiro Sekita 115 1 176 292 3.29
3 3 Takeshi Nagano 4 0 32 36 0.11
4 7 Masashi Kuriyama 4 0 8 12 0.11
5 2 Kentaro Takahashi 2 0 2 4 0.06
6 8 Masahiro Yanagida 2 1 10 13 0.06
7 13 Shunsuke Watanabe 2 0 31 33 0.06
8 1 Kunihiro Shimizu 1 0 11 12 0.03
9 12 Takashi Dekita 1 1 7 9 0.03
10 18 Yuta Yoneyama 1 2 12 15 0.03
11 6 Akihiro Yamauchi 0 0 12 12
12 15 Taishi Onodera 0 0 1 1
13 19 Ryota Denda 0 0 1 1
14 20 Hidetomo Hoshino 0 1 3 4
Total for tournament 314 8 620 942 0.04
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 1 Kunihiro Shimizu 26 13 40 79 0.74
2 3 Takeshi Nagano 25 23 40 88 0.71
3 18 Yuta Yoneyama 21 16 34 71 0.60
4 13 Shunsuke Watanabe 13 20 25 58 0.37
5 8 Masahiro Yanagida 9 19 27 55 0.26
6 17 Masahiro Sekita 7 15 25 47 0.20
7 20 Hidetomo Hoshino 7 16 10 33 0.20
8 6 Akihiro Yamauchi 6 10 14 30 0.17
9 7 Masashi Kuriyama 5 13 10 28 0.14
10 10 Hideomi Fukatsu 4 31 42 77 0.11
11 12 Takashi Dekita 4 8 12 24 0.11
12 15 Taishi Onodera 3 2 6 11 0.09
13 19 Ryota Denda 1 0 0 1 0.03
14 2 Kentaro Takahashi 0 4 2 6
Total for tournament 131 190 287 608 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 18 Yuta Yoneyama 107 13 91 211 44.55
2 1 Kunihiro Shimizu 1 0 1 2
3 3 Takeshi Nagano 59 7 51 117
4 6 Akihiro Yamauchi 2 0 1 3
5 7 Masashi Kuriyama 38 5 24 67
6 8 Masahiro Yanagida 41 5 52 98
7 10 Hideomi Fukatsu 0 0 2 2
8 12 Takashi Dekita 1 0 1 2
9 13 Shunsuke Watanabe 34 1 16 51
10 15 Taishi Onodera 0 0 1 1
11 17 Masahiro Sekita 0 0 2 2
12 20 Hidetomo Hoshino 63 6 38 107
Total for tournament 346 37 280 663 0.45